Banatska platforma 3

Banatska platforma – Nastavak (2017-18)

Srbija je u procesu pristupnih pregovora za članstvo u EU i do kraja 2017. godine otvoreno je 12 poglavlja. Na kraju procesa, sa danom učlanjenja, Srbija će prihvatiti i u praksi primeniti celokupno EU zakonodavstvo, osim onih propisa za čiju će se primenu ispregovarati prelazni periodi (na primer, 5 ili 7 godina od učlanjenja).

Evropska unija i države članice pregovaraju isključivo sa predstavnicima centralne izvršne vlasti i državne uprave države kandidata. Učešće drugih aktera, na primer lokalne vlasti, poslovnog sektora ili udruženja građana nije uslov za vođenje pregovora. Ipak, prihvatanje i primena EU zakonodavstva zahteva suštinske reforme društva, a nadležnost za primenu i finansiranje troškova u velikoj meri imaće i lokalne samouprave. Zato je potrebno da se u proces, na različite načine, uključi što više zainteresovanih strana i predstavnika javnosti, naročito na lokalnom nivou.

Banatska platforma je način kako lokalne zajednice, naročito udruženja građana, mogu posredno da učestvuju u pregovorima. To je neformalna mreža osnovana 2015. godine, koja trenutno okuplja 27 nevladinih organizacija iz 16 opština sa područja Banata. To je i kanal komunikacije između centralnih organa koji učestvuju u pregovorima i lokalnih zajednica. Od centralnih organa dolaze informacije, dokumenti, pozivi za učešće na skupovima, dok od lokala dolaze komentari, preporuke i mišljenja. Zbog naročite privredne strukture i problema u životnoj sredini, Banatska platforma je usmerena na pregovaračka poglavlja 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (veterina i bezbednost hrane) i 27 (zaštita životne sredine i klimatske promene).

U prvoj godini (2015/16) je održano 12 radionica. Tri su bile regionalne (po jedna za Severno-, Srednjo- i Južnobanatski okrug), a 9 su bile lokalne. Tema je bila osnovno informisanje o tome šta su pregovori, ko sa kim pregovara i oko čega, koji su koraci u tom procesu, šta je rezultat i zašto je važno učešće lokalnih zajednica. U Novom Sadu je održana i promocija studije o statusu zaštićenih područja prirode u AP Vojvodini, u kontekstu EU integracija. Na svim događajima je ukupno bilo 230 učesnika. Urađena je i animacija o tome šta su pristupni pregovori i TV emisija.

U drugoj godini (2016/17), težište aktivnosti bilo je na analizi dokumenata koji nastaju u pregovorima. Lokalnim akterima detaljno su predstavljeni dokumenti nastali tokom pregovora Srbije, Hrvatske i Crne Gore – Izveštaji Evropske komisije o napretku, Post-skrining dokumenti za pojedina poglavlja, pregovaračke pozicije, Ugovor o pristupanju. Objašnjeno je kako se ovi dokumenti mogu koristiti i zbog čega su važni. Naročita pažnja posvećena je upravljanju otpadnim vodama i komunalnim otpadom, zaštiti vazduha, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i drugim temama važnim za Banat. Održano je 12 radionica, sa ukupno 182 učesnika, a urađena je još jedna animacija, o koracima u pregovorima i još jedna TV emisija.

U trećoj godini (2017/18) pratićemo aktuelna dešavanja u pregovaračkom procesu. Nakon objavljivanja Post-skrining izveštaja za sva tri poglavlja koja su nam u fokusu, status pregovora nije isti. U dva poglavlja (11 i 12) dato je ukupno 5 merila bez čijeg ispunjenja nije moguće otvoriti pregovore. U Poglavlju 27 nisu data merila, te je od Srbije traženo da dostavi pregovaračku poziciju. Ovo poglavlje je i finansijski najzahtevnije. Ekonomski tereti za primenu propisa u najvećoj meri pašće na lokalne samouprave. Zbog zagađenja vodotokova i kanala, ali i zbog problema sa vodom za piće u većini banatskih gradova, pregovori oko Direktive o komunalnim otpadnim vodama i Direktive o vodi za piće biće od izuzetnog značaja.

Pregovori u sva tri poglavlja trajaće godinama, oko različitih detalja, u kojima će se i od civilnog društva tražiti mišljenje. Udruženja građana moraju već sada imati pripremljene podatke i nacrt preporuka. Zato će u ovoj godini Banatska platforma pratiti ispunjenje zahteva iz merila za poglavlja 11 i 12, i pripremaće preporuke za pregovaračku poziciju za poglavlje 27, kroz seriju radionica.