Банатска пчела / Albina bănăţeană

logo-ro  logo-unlogo-rs

Пројекат на основу програмског документа
„Партнерство за ревитализацију руралних подручја“
финансира Министарство спољних послова Румуније,
кроз Програм за развој Уједињених нација (UNDP) и уз подршку
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

 

Пројекат „Банатска пчела“

Општи циљ – Стварање услова за подстицај и подршку становништву у селима Баната (српског и румунског) за развој руралне економије која одговара потребама и особеностима поднебља, кроз заштиту биодиверзитета и аутохтоних вредности.

Посебни (специфични) циљеви:
– Очување аутохтоне расе пчела у селу Марковац и њен повратак у пчеларску праксу у Банату, употреба високо квалитетних матица селекционисане генетике.
– Промоција LEADER приступа у очувању локалних вредности и њиховом коришћењу у заштити животне средине, развоју сеоског и еколошког туризма.
– Јачање свести о значају очувања биодиверзитета и важности прекограничне сарадње за економски развој руралних заједница дуж границе Србије и Румуније.

Трајање пројекта: 3 месеца (1. јануар – 31. март 2011)
Апликант: Еколошки центар „Станиште“, Вршац
Партнери: Пчеларска задруга „Мед“, Вршац, Пољопривредно газдинство Ферјанчић, Марковац и организација „Еуроланд Банат“, Решица

Kратак опис пројекта – Почетком 2000-тих, у селу Марковац код Вршца, пронађено је неколико преосталих линија домаће жуте пчеле (Apis melifica banatica), што је једини податак за Србију о њеном присуству, док је у Румунији потпуно ишчезла. Од тада трају покушаји пчелара, стручњака, али и НВО и локалне самоуправе да ову врсту прво спасу и врате у пчеларску производњу.

Основна идеја овог пројекта је да се банатска жута пчела, као племенита, аутохтона и вишеструко корисна врста спасе од биолошког изумирања, временом да се врати у употребу и постане доминантно коришћена у пчеларској производњи у Банату, али и да се ставе у функцију све друге користи од њеног постојања, као што су – раст пољопривредних приноса, унапређење превентивне здравствене заштите, спречавање дивље трговине, употреба висококвалитетних матица селекционисаног порекла, али и оне које могу имати ефекте на читаву заједницу – промоција локалних вредности, еколошких производа, сеоског и еколошког туризма, економски развој руралних средина, јачање свести о значају прекограничне сарадње и очувања биодиверзитета.

Активности – Током реализације, планиране су три групе активности:
Едукација пчелара – три једнодневна тренинг модула у јануару, фебруару и марту 2011. године, са одабраним темама о гајењу и селекцији банатске пчеле, на којима ће присуствовати пчелари из Вршца, јужног Баната и Румуније.
Формирање и састанци локалне акционе групе (ЛАГ) – треба да олакша укључивање свих стакехолдера у процес локалног развоја, промовише резултате рада заједници и подстиче локални дијалог, предлаже активности и начине њиховог финансирања, утиче на јавни сектор да створи и одржава позитивну пословну климу, подстиче интеграцију пчеларства и руралног туризма, размењује искуство.

Израда плана очувања и коришћења банатске пчеле – треба да формулише ЛАГ уз сарадњу и подршку стручњака. План би био студија изводљивости са описом стања, морфолошким и биолошким описом, пројектом изградње селекционог центра за матице, методама очувања пчеле и њене употребе у руралном развоју, акционим планом.

Сви резултати пројекта биће у функцији израде документације за IPA CBC Србија – Румунија.

Proiectul “Albina bănăţeană”

Obiectivul general – Crearea de condiţii pentru încurajarea şi sprijinirea gospodăriilor din satele din Banat (sârbesc şi românesc) pentru dezvoltarea economiei rurale care satisface nevoile şi caracteristicile climatice, prin protejarea biodiversităţii şi a valorilor autohtone.

Obiecivele speciale (specifice): 
- Conservarea rasei autohtone de albine în satul Mărcovăţ şi întoarcerea sa in practica din apicultura în Banat, utilizarea mătcilor de înaltă calitate ale geneticii selectate. 
- Promovarea abordării LEADER în conservarea valorilor locale şi utilizarea lor în protecţia mediului, dezvoltarea rurală şi ecoturismul.
- Creşterea gradului de conştientizare a importanţei conservării biodiversităţii şi a dezvoltării economice transfrontaliere a comunităţilor rurale de-a lungul frontierei dintre Serbia şi România.

Durata: 3 luni (1 ianuarie – 31 martie 2011)

Aplicant: Centrul Ecologic “Habitat”, Vărşeţ

Parteneri: Cooperativa apicola “Miere” din Vărşeţ, Fermă Ferjančić din Mărcovăţ şi Asociaţia “Euroland Banat” din Reşiţa

Scurta descriere – 
La începutul anilor 2000, în satul Mărcovăţ, lângă Vârşeţ, au fost descoperite câteva linii de albine galbene domestice rămase (Apis melifica banatica), ce reprezintă singura dată confirmarea prezenţei lor în Serbia, în timp ce în România au disparut complet. De atunci apicultori, experţi, ONG-uri şi guvernele locale încearcă să salveze aceasta rasa de albine şi s-o reîntoarca în producţia apicolă. Ideea de bază a acestui proiect este de a salva albina bănăţeana galbena de la dispariţia biologică, fiind o rasa nobilă, autentică, autohtonă şi foarte utilă, de a o reîntoarce, cu timpul, în utilizare şi ea să fie predominant utilizată în producţia apicolă în Banat. De asemenea, proiectul isi propune să fie puse în funcţiune toate celelalte beneficii ale existenţei acestei specii locale, cum ar fi: creşterea producţiei agricole, îmbunătăţirea asistenţei medicale preventive, prevenirea traficului, utilizarea mătcilor de înaltă calitate, având originea selectata, dar şi acele utilităţi care pot avea efecte asupra întregii comunităţi – promovarea valorilor locale, a produselor ecologice, a turismului agricol şi ecologic, dezoltarea economică in zonele rurale, creşterea gradului de conştientizare a importanţei cooperării transfrontaliere şi conservarea biodiversităţii.

Activităţi – În timpul punerii în aplicare, au fost planificate trei activităţi:
1) Formarea de apicultori – trei module de formare de o zi în ianuarie, februarie şi martie 2011, cu subiecte selectate despre creşterea şi selecţia albinei bănăţene, la care vor participa apicultorii de la Vârşeţ, Banatul de Sud, România.
2) Stabilirea şi întâlniri ale grupurilor de acţiune locală (GAL) – pentru a facilita implicarea tuturor părţilor interesate în procesul de dezvoltare locală, să promoveze rezultatele comunităţii locale şi încurajarea dialogului, să sugereze activităţile şi modalităţile pentru finanţarea lor, să sensibilizeze sectorul public pentru a crea şi a menţine un climat pozitiv de afaceri, sa încurajeze integrarea apiculturii şi a turismului rural şi să ajute la schimbul de experienţe.
3) Dezvoltarea unui plan pentru protejarea şi utilizarea albinelor bănăţene-pentru a constitui un GAL cu cooperarea şi sprijinul specialiştilor. Planul ar consta dintr-un studiu de fezabilitate cu o descriere a situaţiei, descrierea morfologica şi biologica, un proiect de construcţie a centrului de reproducţie pentru mătci cu metodele de îngrijire şi utilizare a albinelor în planul de acţiune de dezvoltare rurală.

Toate rezultatele proiectului vor fi folosite pentru pregătirea documentaţiei la viitorul proiect in cadrul Programului IPA CBC Serbia – România.

 

Допашће вам се и...