Програм за регионалну политику “THINK AND LINK”

Назив пројекта:
Реформа политике заштите животне средине на локалном нивоу у Србији и приступање Европској унији

Трајање пројекта:
1. мај – 31. децембар 2012.

efb_logoЈедан од главних циљева пројекта је истраживање и израда студије стања реформе заштите животне средине на локалном нивоу у Србији. У Националном програму заштите животне средине („Сл. гласник РС“, 12/2010), у поглављу 5.1. наведено је седам општих узрока проблема у животној средини. Примењена решења ових проблема сагледани су као елементи реформе:

 1. Непостојање стратегија заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурса дефинисаних Законом о заштити животне средине и посебним законима.
 2. Слаба интеграција политике заштите животне средине у друге секторе – У креирању политике још увек доминира секторско планирање уз врло мало хоризонталног интегрисања. Постојеће секторске стратегије нису довољно усаглашене у односу на заштиту животне средине.
 3. Недовољни институционални капацитети – Евидентно је да посебно капацитети на локалном нивоу нису довољно развијени за спровођење четири закона из децембра 2004. године. Новим законима из области заштите животне средине усвојеним у мају 2009. године, настављено је преношење надлежности на локални ниво тако да даља подела надлежности у правцу децентрализације спровођења политике и прописа захтева јачање капацитета.
 4. Неделотворан систем мониторинга и извештавања – Нису утврђени сви релевантни критеријуми и индикатори за мониторинг. Систем мониторинга заштите животне средине није још на задовољавајућем нивоу. Карактерише га недостатак референтних лабораторија, недовољно коришћење стандардних метода и контрола квалитета анализа.
 5. Недовољно ефикасно спровођење прописа, незаокружен правни систем, недовољни институционални капацитети, недовољно ефикасног инспекцијског надзора и спорости судова.
 6. Неделотворан систем финансирања заштите животне средине и недостатак економских подстицаја. Ниво буџетских улагања у животну средину је низак. Систем економских инструмената је неразвијен и не омогућава довољно економских подстицаја за смањење загађења.
 7. Низак ниво свести о животној средини, недовољна едукација о животној средини и неадекватно учешће јавности у одлучивању. Општи ниво свести о значају заштите животне средине у Републици Србији је низак. Уочљиво је велико неразумевање важности и хитности решавања ових питања у циљу очувања здравља људи. Не постоје довољно развијени механизми за учешће грађана у одлучивању о проблемима заштите животне средине.

На почетку истраживања, имали смо амбициозан план да истражимо тренутно стање у свих 7 проблема. Међутим, последњи проблем са листе (Низак ниво свести и неадекватно учешће јавности у одлучивању) показао се као сувише захтеван за студију овог обима, а по својој важности заслужује да се њиме бавимо у посебном истраживању. Зато смо тежиште овог истраживања поставили на првих шест проблема.

 1. Студија и резултати истраживања
 2. Стратешко планирање заштите животне средине на локалном нивоу
 3. Интеграција политике заштите животне средине у друге програмске секторе
 4. Финансирање програма заштите животне средине
 5. Спровођење Закона о процени утицаја на животну средину
 6. Праћење стања и квалитета животне средине

Национална конференција у Београду

ТВ емисија

Допашће вам се и...