Поднете иницијативе за унапређење стања заштите природе у Граду Вршцу

Постоје проблеми у спровођењу законa и политике заштите природе у Граду Вршцу. Удружења грађана из Вршца су покрајинским и локалним властима поднеле иницијативе за унапређење стања.

Успостављање заштите природе је недовршено. У Вршцу постоји 10 ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА које је прогласила локална скупштина. Од тога су четири подручја категорисана, док је шест некатегорисано, јер су проглашена још 1973. и 1974. године, a ревизија заштите није никада рађена, или поступак ревизије није завршен.

Поступци проглашења и ревизије заштите дуго трају. Градски парк је у поступку ревизије већ 20 година, а Стари парк у Влајковцу више од три године.

Спомен шумица НОБ у Куштиљу је изгубила вредности због које је заштићена, услед дугогодишњег занемаривања. Из тог разлога је Завод за заштиту природе још 2005. године предложио скидање заштите.

Град Вршац нема Програм заштите природе за период од 10 година, који прописује Закон о заштити природе. По захтеву за приступ информацијама, Град није доставио извештаје о спровођењу годишњег програма управљања ни за једно заштићено подручје, нити су ови документи јавно доступни на сајту, ако постоје. Не врши се инспекцијски надзор којим се утврђује спровођење услова и мера заштите, плана управљања, извршавање обавеза управљача и друго. Финансирање програма управљања из буџета Града је од 2009. године врло спорадично. Осим чуварске службе за Вршачке планине, Мали рит и Стражу, као и одржавања зеленила у Градском парку, што нису мере заштите, Вршац годинама не финансира мере заштите у заштићеним подручјима која је прогласио. Управљачи су предузећа и правна лица чија основна делатност није у вези са заштитом природе, нити је заштита у фокусу пословања.

Вршачке планине, Мали вршачки рит и Градски парк са укупном површином већом од 5300 хектара прећи ће у надлежност АП Војводине. Граду ће остати да се стара о само 75 хектара заштићене површине. То отвара простор за проглашење нових заштићених подручја. Селиште је једино подручје у поступку израде студије заштите, али на територији Вршца постоји још вредности и локалитета, који могу бити потенцијална заштићена подручја, на пример, Куштиљски вис и долина Караша, брдо Жидовар, два стабла мочварног чемпреса у Уљми, слабла храста лужњака на путу за Београд, стабло храста китњака код римокатоличке црквице на брду Миса, и друга.

На основу ових чињеница, сматрамо да је стање заштите природе у Вршцу неповољно, покрећемо иницијативе за унапређење стања и упућујемо их државним органима.

Покрајински секретаријат за заштиту животне средине:

 • да Скупштини АП Војводине упути предлог за усвајање Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Градски парк у Вршцу“.
 • да утиче на што скорије окончање поступка ревизије заштите за ПИО „Вршачке планине и Мали вршачки рит“ и упути предлог Скупштини АПВ на усвајање.

Покрајински завод за заштиту природе:

 • да изврши претходно истраживање локалитета Куштиљски вис и долина Караша, брда Жидовар са бившим војним полигоном код села Орешац, затим два стабла таксодијума код Дома здравља у Уљми, стабла храста китњака код римокатоличке Црквице на брду Миса, као и стабла храста Лужњака на путу за Београд (два стабла испред Влајковца и четири између Влајковца и Уљме), како би се утврдиле вредности за евентуално покретање поступка израде студије заштите.
 • да убрза поступак израде студије заштите за Селиште, због знатне угрожености овог подручја пољопривредним активностима (преоравање, узурпација земљишта, паљење жетвених остатака) и незаконитом сечом.

Град Вршац: 

 • да покрене поступак израде Програма заштите природе на период од 10 година, како је прописано Законом о заштити природе (члан 113).
 • да од управљача заштићених подручја захтева израду свих законом прописаних докумената, и то десетогодишњих планова управљања (члан 52), годишњих програма управљања и извештаја о остваривању програма управљања (члан 54) за сва подручја проглашена актом Града, те да их јавно објављује на сајту.
 • да оснује јавну установу чија би основна делатност била заштита природе и која ће бити управљач у свим заштићеним подручјима на територији Града, као што је урадио Град Зрењанин оснивањем Јавне установе „Резервати природе“.
 • да спроведе законску обавезу финансирања програма управљања за сва заштићена подручја која је сам прогласио (члан 69).
 • да спроведе законску обавезу инспекцијског надзора у свим подручјима које је прогласио (члан 119) и јавно објави извештајe са надзора на сајту.
 • да усвоји одлуку о заштити СП „Стари парк у Влајковцу“.

Градски музеј Вршац:

 • да стручно обради и јавности учини доступним Берначков хербар, кроз израду штампане и дигиталне публикације.

Иницијативе је поднело пет удружења грађана из Вршца – Еколошки центар „Станиште“, Еколошко удружење „Авалон“, Природњачко друштво „Геа“, Удружење љубитеља старина „Феликс Милекер“ и Друштво љубитеља Градског парка у Вршцу.

Допашће вам се и...